15.Εφαρμογή έγχρωμου τελικού επιχρίσματος GRANIKOT