Αποστραγγιστική μεμβράνη από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE).

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 13967

Ανθεκτικό έναντι χημικής προσβολής και ανάπτυξης ριζικών συστημάτων

Δεν είναι επιβλαβές σε περίπτωση απευθείας επαφής με πόσιμο νερό

Ανθεκτικό σε οξέα, αλκάλια, λάδια και διαλύτες

Δεν αλλοιώνεται μετά την επίχωση